ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Պիեսների սցենարական մշակումներ
Կազմող՝ Կարինե Դավթյան: ԵՊՀ մշակույթի կենտրոն, Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2021.- 350 էջ +8 էջ ներդիր

ISBN 978-5-8084-2485-2

Ժողովածուում զետեղված են ԵՊՀ մշակույթի կենտրոնի «Համալսարանական» թատրոն-ստուդիայի կողմից բեմադրված պիեսների՝ թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար և բեմադրիչ Կարինե Դավթյանի մշակած ու գրած սցենարները:

Academic Books | Art