ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ժամանակների միջով, ժամանակի հետ
Գրականագիտական ուսումնասիրությունների և հոդվածների ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2021, 390 էջ

ISBN 978-5-8084-2497-5

Ժողովածուն ընդգրկում է 19-րդ դարավերջի (Հովհ. Թումանյան) և 20-րդ դարի գրականության մասին ընդարձակ ուսումնասիրություններ, 21-րդ դարասկզբի առաջին տասնամյակներում իրենց գրական բեղմնավոր ուղին շարունակող հեղինակների (Վ. Գրիգորյան, Է. Միլիտոնյան, Ս. Հարությունյան...) որոշ ստեղծագործությունների վերաբերյալ տիպաբանական վերլուծություններ, տեսական հոդվածներ, գրախոսություններ։ Հոդվածների մի մասը տպագրվել է մամուլում և տարբեր տարեգրքերում, մի մասը՝ առանձին հատվածներով և փոքր ծավալով, մի մասն էլ տպագրվում է առաջին անգամ։

Academic Books | Language and Linguistics