ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ազատազրկման իրավական կարգավորման տեսական, մեթոդոլոգիական և կազմակերպական ասպեկտները Հայաստանի Հանրապետությունում
Մենագրություն, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2021, 224 էջ

ISBN 978-5-8084-2507-1

Հայրենական իրավաբանական գրականության մեջ առաջին անգամ քրեակատարողական իրավունքի հիմնախնդիրների և քրեական իրավունքի փոխադարձ սերտ կապի համատեքստում ներկայացվում են պատժի ժամանակակից համակարգում ազատազրկման բովանդակությունը, տեղն ու դերը, կատարման կարգն ու պայմանները։ Առանձին ուշադրության են արժանացել դատապարտյալների հետ վարվեցողության միջազգային իրավական փաստաթղթերի պահանջները, քրեակատարողական իրավունքի գիտության և պրակտիկայի նվաճումները։

Հեղինակը՝ ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի ամբիոնի պրոֆեսոր Հ. Մ. Խաչիկյանը, նախատեսում է սույն մենագրությունը ուսանողների, դասախոսների, ասպիրանտների, քրեակատարողական համակարգի աշխատակիցների և բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրվում են ազատազրկման կատարման ու կրման խնդիրներով։

Academic Books | Law