ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Միջազգային տարածաշրջանագիտության հիմունքներ
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 136 էջ

ISBN 978-5-8084-2498-2

Ուսումնական ձեռնարկը ներառում է միջազգային տարածաշրջանագիտության՝ որպես միջազգային տարածաշրջանների միջգիտակարգային ուսումնասիրության ոլորտի հասկացութային համակարգին, մեթոդական մոտեցումներին և մեթոդներին վերաբերող թեմաներ, որոնց ուսումնասիրությամբ կհամալրվեն ուսանողների՝ նշված ոլորտին առնչվող տեսական ու մեթոդական գիտելիքները:

Ձեռնարկը կարող է իր համեստ նպաստն ունենալ միջազգային տարածաշրջանների ձևավորման ու կառուցվածքայնացման, այդ տարածաշրջաններում և դրանց միջև փոխազդեցությունների գործընթացների, ինչպես նաև պետությունների արտաքին քաղաքականության վրա ազդող տարածաշրջանային գործոնների ուսումնասիրության գործընթացում։

Ձեռնարկը նախատեսված է միջազգային հարաբերությունների և պետությունների արտաքին քաղաքականության խնդիրներով մասնագիտացող ուսանողների համար։

Textbooks |