ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ
Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2020, 224 էջ

ISBN 978-5-8084-2145-5

Ձեռնարկը կազմված է ԵՊՀ-ում դասավանդվող «Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ» դասընթացի ծրագրին և սկզբունքներին համապատասխան։ Նյութն ընդգրկում է արդի գրական հայերենի բոլոր բաժինները։ Առավել հանգամանորեն է ներկայացված խոսքարվեստին վերաբերող բաժինը, որտեղ զետեղված են բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցմանը, խոսքի արժանիքներին, բանավեճի արվեստին, խոսքային վարվեցողության և հաղորդակցման այլևայլ ոլորտներին վերաբերող առաջադրանքներ։ Ձեռնարկում ներառված նյութը նախատեսված է հումանիտար (մասնավորապես իրավագիտության, միջազգային հարաբերությունների և պատմության) ֆակուլտետների ուսանողների համար։

Academic Books | Language and Linguistics