ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Լաբորատոր աշխատանքներ կենսաֆիզիկայից. մաս 1
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, երկրորդ հրատարակություն, լրացված, վերամշակված, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 194 էջ

ISBN 978-5-8084-2524-0

Ձեռնարկը նվիրված է կենսաբանության ֆակուլտետում «կենսաֆիզիկա» առարկայի դասավանդման հիմնական թեմաների վերաբերյալ լաբորատոր աշխատանքների ներկայացմանը: Դրանք չեն ընդգրկում բոլոր այն հիմնահարցերը, որոնք լուսաբանվում են տեսական դասընթացի սահմաններում: Վերջիններիս անդրադարձ է կատարվում ուսուցման հետագա փուլերում՝ տեսական, հատուկ դասընթացներում մեծ պրակտիկումի կատարման ընթացքում: Գրքում ընդգրկված լաբորատոր աշխատանքները առնչվում են կենսաբանության ֆիզիկաքիմիական խնդիրներին, որոնք ուսանողներին հնարավորություն են տալիս մատչելի և հստակ մեթոդներով ուսումնասիրելու տարբեր գործընթացներ:

Textbooks |