ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Զարգացրեք ձեր բանավոր խոսքը
Ձեռնարկ բուհերի ուսանողների համար, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 116 էջ

ISBN 978-5-8084-2523-3

Ձեռնարկը նախատեսված է բուհերի՝ անգլերենը որպես երկրորդ մասնագիտություն ուսումնասիրող կամ ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար: Գիրքը միտված է զարգացնելու ուսանողների հաղորդակցական հմտությունները, ամրապնդելու նրանց գիտելիքները:

Textbooks |