ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ֆիզիկա
Բուհական դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2022, 330 էջ

ISBN 978-5-8084-2527-1

Դասագիրքը կազմված է «Ինֆոմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա», «Մաթեմատիկա և մեխանիկա» մասնագիտությունների ուսանողների համար: Այն ներկայացնում է ֆիզիկայի՝ մեխանիկայի, մոլեկուլային ֆիզիկայի (ներառյալ պատահական պրոցեսների), թերմոդինամիկայի և ստատիստիկական ֆիզիկայի, էլեկտրամագնիսականության և օպտիկայի (ներառյալ անալոգիական և թվային կապի), քվանտային ֆիզիկայի (ներառյալ քվանտային ինֆորմատիկայի) տեսության տարրերն ու հիմնական տեխնոլոգիական կիրառությունները:

Կարող է օգտակար լինել նաև ասպիրանտներին և երիտասարդ գիտաշխատողներին:

Textbooks |