ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2022, 546 էջ

ISBN 978-5-8084-2546-0

Դասագրքում, ըստ բուհական ուսումնական ծրագրի, փաստական և վիճակագրական նորագույն տվյալների հիման վրա տրված է ՀՀ տարածքի, սահմանների, աշխարհագրական դիրքի, բնառեսուրսային ու ժողովրդագրական ներուժի, տարաբնակեցման համակարգի, տնտեսության ճյուղային ու տարածքային կառուցվածքի, ինչպես նաև արտաքին տնտեսական կապերի սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական նկարագիրը:

Դասագիրքը նախատեսված է «աշխարհագրություն» մասնագիտությամբ սովորող ուսանողների համար: Այն կարող է օգտակար լինել նաև «տնտեսագիտություն», «սերվիս», «քարտեզագրություն և կադաստրային գործ», «երկրաբանություն», «ժողովրդագրություն», «պատմություն» և այլ մասնագիտությունների ուսանողներին, մագիստրանտներին, ասպիրանտներին, ինչպես նաև ՀՀ տնտեսության զարգացման ու տարածքային կազմակերպման խնդիրներով զբաղվող մասնագետներին ու կառավարման համակարգի աշխատողներին համար:

Textbooks |