ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Կազմակերպությունների սնանկացումը և տնտեսաիրավական կարգավորումը
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2022, 128 էջ

ISBN 978-5-8084-2556-9

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկում քննարկվում են ՀՀ-ում կազմակերպությունների սնանկացման կառավարման և կանխարգելման հիմնահարցերը։ Ներկայացված են սնանկության տեսակներն ու փուլերը, ֆունկցիոնալ դերը շուկայական համակարգում, ինչպես նաև կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումներն ու ծրագրերը։ Ուսումնասիրված են կազմակերպությունների սնանկացման տնտեսաիրավական կարգավորման հիմնախնդիրները և ՀՀ սնանկության ինստիտուտի կատարելագործման հիմնուղիները։ Ձեռնարկը կարող է օժանդակել ֆինանսական կայունության համատեքստում կազմակերպությունների տնտեսական իրավիճակի գնահատման վերաբերյալ գիտելիքների ձեռքբերմանը և ընդլայնմանը։

Ուսումնասիրվող նյութի ամրապնդման նպատակով յուրաքանչյուր թեմայից հետո տրված են ստուգող հարցեր։

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկը նախատեսված է տնտեսագիտական բուհերի ուսանողների, կազմակերպությունների ֆինանսական կայունության և սնանկության հիմնախնդիրներով հետաքրքրվող տնտեսագետների, դասախոսների և ասպիրանտների համար։

Textbooks |