ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Մեխանիկա (ուսումնական ձեռնարկ)
I. ԿԻՆԵՄԱՏԻԿԱ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2022, 104 էջ

ISBN 978-5-8084-2561-3

Ներկա ուսումնական ձեռնարկում հեղինակը ներկայացնում է ընդհանուր ֆիզիկայի «Մեխանիկա» դասընթացի առաջին բաժնի՝ կինեմատիկայի վերաբերյալ իր կողմից ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի առաջին կուրսի ուսանողների համար կարդացված դասախոսությունները:

Մաթեմատիկական հակիրճ ներածությամբ հեղինակը տալիս է դասընթացի բուհական մակարդակով մատուցման համար անհրաժեշտ մաթեմատիկական գաղափարներն ու առնչությունները:

Մեխանիկական շարժման բնութագրերի սահմանումների և կինեմատիկական նկարագրության եղանակների շարադրանքին զուգընթաց բերվում են նաև համապատասխան բաժնին վերաբերող խնդիրների լուծման օրինակներ: Մեկ օրինակի միջոցով ցուցադրված է նաև կինեմատիկայի խնդրի լուծման ժամանակ թվային եղանակի կիրառման հնարավորությունը:

Ձեռնարկը նախատեսված է ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի և ֆիզիկայի ֆակուլտետների ուսանողների համար: Այն կարող է գործածվել նաև ԵՊՀ և այլ բուհերի բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների կողմից: Ձեռնարկն օգտակար կլինի նաև այն մարդկանց համար, ովքեր որոշել են ինքնուրույն յուրացնել ընդհանուր ֆիզիկայի «Մեխանիկա» բաժինը:

Textbooks |