ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Քաղաքական մասնակցության հիմնախնդիրները ժողովրդավարական համախմբման փուլում
Երևան, ԵՊՀ. 2022.- 194 էջ

ISBN 978-5-8084-2566-8

«Քաղաքական մասնակցության հիմնախնդիրները ժողովրդավարական համախմբման փուլում» մենագրության մեջ ուսումնասիրելով քաղաքական մասնակցության ոչ կոնվենցիոնալ տեսակները, հիմնավորվել է հասարակության արդիականացման փուլում դրանց կիրառման ոչ միայն նպատակահարմարությունն ու արդյունավետությունը, այլև անհրաժեշտությունը ժողովրդավարության ինստիտուցիոնալ համախմբումը իրականացնելու համար: Աշխատանքում ուսումնասիրվել են քաղաքական մասնակցության տեսահայեցակարգային մոտեցումները քաղաքական մտքի պատմության տարբեր շրջափուլերում, դիտարկվել է քաղաքական մասնակցության տեսակիրառական նշանակությունը արդիականացման փուլում, վեր են հանվել ժողովրդավարության անցման հիմնական օրինաչափությունները և ժողովրդավարության համախմբման գործում մասնակցային մշակույթի դերակատարությունը: Այս համատեքստում քաղաքական մասնակցության հիմնախնդիրը հիմնավորվել է որպես ժողովրդավարական համախմբման կարևոր նախադրյալ:

Գիրքը կարող է օգտակար լինել բուհերի ուսանողների, քաղաքական մասնակցության հիմնահարցով զբաղվող մասնագետների և ընթերցող լայն շրջանակների համար:

Textbooks |