ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Մատրիցային անալիզի տարրեր
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2022, 224 էջ

ISBN 978-5-8084-2559-0

Ուսումնական ձեռնարկում համառոտակի շարադրվում են մատրիցների տեսության այն μաժինները, որոնք լայն կիրառություն ունեն ինչպես մաթեմատիկայի ցանկացած ոլորտում, այնպես էլ μազմաթիվ գործնական խնդիրներ լուծելիս:

Ներկայացված նյութը կարելի է դիտարկել որպես գծային հանրահաշվի ավանդական դասընթացի լրացում:

Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է համալսարանների մաթեմատիկական մասնագիտությունների ուսանողների, մագիստրանտների և ասպիրանտների համար: Այն կարող է օգտակար լինել նաև մաթեմատիկայով և նրա կիրառություններով հետաքրքրվող հարակից ոլորտների մասնագետներին:

Textbooks |