ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Համեմատական գրականագիտության հիմունքներ
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2022, 502 էջ

ISBN 978-5-8084-2552-1

Գիրքը համեմատական գրականագիտության պատմության ու հիմնահարցերի համակարգված ուսումնասիրություն է: Առանձնակի ուշադրություն է հատկացվում համեմատական գրականագիտության հիմնարար հասկացությունների, գրական կապերի և առնչությունների քննությանն ու մեկնաբանությանը գրականության պատմության հենքի վրա՝ անտիկականությունից մինչև XX դար:

Գիրքը հասցեագրված է գրականագետներին, գրականություն ուսումնասիրող ուսանողներին, մագիստրանտներին, ասպիրանտներին և գրականության ու մշակույթի խնդիրներով զբաղվող լայն լսարանին:

Textbooks |