ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
«Ընդհանուր երկրաբանություն» դաշտային պրակտիկայի ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
Բակալավրի 054101.01.6 – Երկրաբանություն կրթական ծրագրով ուսուցանվող բակալավրի ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2022, 92 էջ

ISBN 978-5-8084-2554-5

Ձեռնարկում ներկայացվում է «Ընդհանուր երկրաբանություն» ուսումնական պրակտիկայի անցկացման մեթոդաբանությունը, ուսումնասիրվող տարածքների երկրաբանական, ջրաերկրաբանական պայմանները, տեկտոնական և երկրաձևաբանական կառուցվածքները, շերտագրությունը և օգտակար հանածոները:

Ձեռնարկը հիմնականում նախատեսված է ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի «Երկրաբանություն» բաժնի ուսանողների համար, օգտակար կլինի նաև «Աշխարհագրություն» բաժնի ուսանողների և Հայաստանի երկրաբանությամբ հետաքրքրվողների համար:

Textbooks |