ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հայոց գյուղական մշակույթի հիմնական համալիրները
Ուսումնամեթոդական ուղեցույց-ծրագիր, ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի «հնագիտություն և ազգագրություն» մասնագիտության բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի ուսանողների համար, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2022, 82 էջ

ISBN 978-5-8084-2578-1

Ուսումնամեթոդական ուղեցույց-ծրագիրն ընդգրկում է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի «հնագիտություն և ազգագրություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսում կարդացվող հայոց գյուղական մշակույթի հիմնական համալիրներին նվիրված դասընթացը, որի շրջանակում Հայաստանը ներկայացվում է ոչ միայն մարդագոյացման, այլև հնագույն քաղաքակրթության՝ երկրագործական, անասնապահական, տնայնագործական, յուրացնող և օժանդակ մշակույթների, ժողովրդական ավանդական փոխադրության և կապի միջոցների առաջացման հնագույն օրրան: Ուղեցույցը բաղկացած է մեթոդական դիտարկումներից, դասընթացի կրթական արդյունքներից, բովանդակությունից: Վերջում տրված է գրականության ցանկ, որը ներառում է սկզբնաղբյուրներ, գիտական աշխատություններ և ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ:

Textbooks |