ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Անկախության սերնդի ձայնը․ Գրական ստեղծագործությունների ժողովածու
Խմբ. խորհուրդ՝ Աննա Հարությունյան, Կարինե Դավթյան; Երևանի պետական համալսարան. Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոն, Երևան ԵՊՀ հրատ., 2023, 256 էջ

ISBN 978-5-8084-2584-2

­Ժո­ղո­վա­ծո­ւն ընդգրկում է «Ան­կա­խու­թյան սերն­դի ձայ­նը» ե­րի­տա­սարդ ստեղ­ծա­գոր­ծող­նե­րի ու կա­տա­րող­նե­րի հան­րա­պե­տա­կան ու­սա­նո­ղա­կան բի­ե­նա­լե­ի գրա­կան մր­ցույ­թում պարգ­ևատր­ված մաս­նա­կից­նե­րի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­նե­րը:

Academic Books | Art