ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Դիլբանդյան Սամվել
Հարությունյան Արմեն
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, ընդհանուր մաս
Textbooks
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, ընդհանուր մաս
Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ. Ղազինյան: Վերահրատարակումներով4-րդ հրատ. (1-ին հրատ.` 2000թ., 2-րդ հրատ.` 2004թ., 3-րդ հրատ.` 2005թ., 4-րդ հրատ.` 2006թ.), Երևան, 4-րդ հրատ. փոփոխ. և լրաց., ԵՊՀ հրատ., 2006, 416 էջ
Textbooks |