ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Շտուրմ-Լիուվիլի եզրային խնդիրը
Գիրք, մաս I, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014թ., 44 էջ

ISBN 978-5-8084-1843-1

ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի «Դիֆրենցիալ հավասարումներ» ամբիոնում արդեն երկար տարիներ կարդացվում է «Շտուրմ-Լիուվիլի եզրային խնդիրը» դասընթացը, որի ծրագրին համապատասխանող գրականությունը կարելի է գտնել տարբեր գրքերում (տես, օրինակ, [6]-[14]) գիտական ամսագրերում (հիմնականում ռուսերենով և անգլերենով): Այս գրքում փորձ է կատարվել միավորել ծրագրին համապատասխանող վերջին արդյունքները:

Գիրքը կարող է հետաքրքրել ոչ միայն մաթեմատիկոսներին, այլ նաև ֆիզիկոսներին, ովքեր ուսումնասիրում են տատանողական երևույթներ:

Դասագրքեր | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ