ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայոց իրավունքի պատմության հիմնահարցերը. Հին շրջանից մինչև մեր օրերը
Մենագրություն: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 416 էջ

ISBN 978-5-8084-1906-3

Մենագրությունը համակարգված պատմաիրավական հետազոտություն է` նվիրված հայ իրավունքի և Հայաստանի իրավական մշակույթի առանձին տարրերի ձևավորման, գործողության և պատմական զարգացման ընդհանուր հարցերին և օրինաչափություններին:

Հետազոտությունն իրականացված է իրավագիտության հիմնախնդիրների լուծման արդի մոտեցումների ու սկզբունքների օգտագործմամբ, ինչը հնարավորություն է տվել խուսափելու զուտ ձևական-իրավական վերլուծությունից և հայ իրավունքի համապատկերը վեր հանել իր կազմավորման և գործողության պատմական փուլերին համապատասխան:

Նախատեսված է Հայաստանի պետության ու իրավունքի պատմության հիմնախնդիրներով հետաքրքրվողների, ինչպես նաև իրավաբանական ֆակուլտետների դասախոսների, ասպիրանտների և ուսանողների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Իրավագիտություն