ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մեթոդական ցուցումներ «Կառուցվածքային երկրաբանություն և երկրաբանական քարտեզագրություն» դասընթացի կուրսային աշխատանքների
Ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 70 էջ

ISBN 978-5-8084-1857-8

Ձեռնարկում տրված ցուցումներն ուսանողներին կօգնեն կատարել «Կառուցվածքային երկրաբանություն և երկրաբանական քարտեզագրություն» դասընթացի կուրսային աշխատանքը: Այն կարող է ուղեցույց լինել ուսումնաարտադրական պրակտիկաների հաշվետվությունների, «Երկրաբանություն» մասնագիտության կուրսային և ավարտական աշխատանքների կատարման համար: 

Նախատեսված է ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի ուսանողների, ինչպես նաև երկրաբանության ոլորտում երկրաբանական քարտեղագրմամբ զբաղվող ուսանողների ու մասնագետների
համար:

Հասկացություններ
- երկրաբանական քարտեզ, կառուցվածքային ձևեր, շերտ և շերտավորություն, աններդաշնակություն, հրային ապարներ, պայմանական նշաններ, երկրաբանական կտրվածք, տեկտոնական քարտեզ, ապարների տեղադրման ձևեր, խզվածքային խախտումներ:

Ակադեմիական գրականություն | Աշխարհագրություն