ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Միջֆազային կատալիզը որոշ օրգանական ռեակցիաններում
Ուս. ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 154 էջ

ISBN 978-5-8084-1835-6

Ձեռնարկում ներկայացված են օրգանական քիմիայում լայնորեն գործածվող միջֆազային կատալիզի եղանակի ընդհանուր հիմունքները և կիրառման ոլորտները, ինչպես նաև որոշ սինթեզների իրականացումը միջգազային կատալիզի պայմաններում: Նախատեսված է բուհերի «Օրգանական քիմիա» մասնագիտության մագիստրատուրայի «Միջֆազային կատալիզ» դասընթացն ունկնդրող ուսանողների, ինչպես նաև ասպիրանտների և գիտաշխատողների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Քիմիա