ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մանրէաբանության լաբորատոր աշխատանքներ
Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 316 էջ

ISBN 978-5-8084-1904-9

Մանրէաբանության լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձեռնարկը ընդգրկում է մանրէաբանության հիմնական օբյեկտների և դրանց ուսումնասիրման մեթոդների մասին համապարփակ տեղեկություններ: Ձեռնարկում շարադրված են մանրադիտակային պատրաստուկների պատրաստման և մանրադիտակման, սննդամիջավայրերի պատրաստման, լաբորատոր գործիքների և ապակեղենի նախապատրաստման և մանրէազերծման, մանրէների աճեցման, մաքուր կուլտուրաների մեկուսացման և դրանց ձևաբանական, ֆիզիոլոգիական և կենսաքիմիական առանձնահատկությունների ուսումնասիրության մեթոդներ: Առանձին բաժիններ են նվիրված օդի, ջրի և հողի միկրոբիոտայի ուսումնասիրությանն ու մանրէների քանակական վերլուծությանը:

Ձեռնարկըներառում է նաև ինքնուրույն աշխատանքների կատարման առաջադրանքներ, թեստային հարցեր, ինչպես նաև մի շարք սննդամիջավայրերի, ներկանյութերի և ռեակտիվների բաղադրակազմն ու մանրէների մանրադիտակային պատկերներն ընդգրկող հավելվածներ:

Ձեռնարկը նախատեսված է բուհերի «Կենսաբանություն», «Կենսաքիմիա», «Կենսաֆիզիկա», «Կենսաինֆորմատիկա», «Դեղագործական քիմիա» և այլ մասնագիտություններով սովորող ուսանողների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Կենսաբանական գիտություն