ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում
Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2015, 24 էջ

ISBN 978-5-8084-1943-8

«ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում» (1204/M14) դասընթացի ծրագիրը մշակվել է Երևանի պետա­կան համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆա­կուլ­տետի ուսումնամեթոդական խորհրդի և միջազգային հա­րա­բերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի կողմից ներ­կա­յացված կրթական ծրագրերի պահանջներին համա­պա­տաս­խան: Այն նախատեսված է ,Տարածաշրջանային քաղա­քա­­կանությունե մագիստրոսական ծրագրում ընդգրկված ուսա­նողների և տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի կողմից իրակա­նաց­վող քաղաքականությամբ հետաքրքրվողների համար:

Դասագրքեր | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ