ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Կոնդենսացված միջավայրերի հետ իոնացնող ճառագայթման փոխազդեցության ֆիզիկական հիմունքները
Տեսություն և կիրառություններ, ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 104 էջ

ISBN 978-5-8084-1944-5

Ձեռնարկի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել պինդ մարմ­­նի և իոնացնող ճառագայթման փոխազդեցության ֆի­զի­կա­յի բնագավառի հիմնական հաս­­կացություններին և կոնդեն­սաց­ված վի­­ճակի ֆիզիկայի հիմնական գաղափարներին, հայե­ցա­կար­գերին և մեթոդներին; ձևավորել պատկերացում այն մասին, թե ինչպես են ֆիզիկայի տարբեր բաժինները (վիճակագրական ֆիզիկա, էլեկտրադինամիկա, քվանտային մեխանիկա, միջու­կա­յին ֆիզիկա և այլն) համատեղ օգտագործվում պինդ մարմնի ֆի­զի­­կա­կան հատկությունները նկարագրելիս, ինչպես նաև ցուցա­դրել պինդ մարմնի կառուցվածքի, նրա կազմավորման և ֆիզի­կա­կան հատ­կու­թյունների միջև առկա կապերը:

Ձեռնարկը կարող է օգտակար լինել նաև ա­պա­գա ֆի­զի­կոս­նե­րի և այլ բնագավառների մասնագետնե­րի հա­մար: 

Դասագրքեր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ