ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Իմունաբանություն
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 308 էջ

ISBN 978-5-8084-2009-0

Ձեռնարկում ամփոփված են իմունաբանության տեսական հիմնահարցերի մասին ժամանակակից պատկերացումները, նկարագրված են իմունիտետի համակարգի կառուցվածքային կազմավորվածությունը, օրգանիզմների բնական դիմադրողունակության գործոնները, ադապտիվ իմունիտետի բջջային և մոլեկուլային հիմունքները, հակածինների զանազանման փուլում և իմունային պատասխանի ընթացքում գործող մոլեկուլային մեխանիզմները, դրանց պատմական զարգացման հարցերը, ինչպես նաև` իմունիտետի համակարգի գործունեության կարգավորման օրինաչափությունները: Տվյալներ են բերվում նաև իմունիտետի համակարգի մասնակցությամբ դիտվող ախտաբանական երևույթների վերաբերյալ:

Ձեռնարկը նախատեսված է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կենսաբանության ֆակուլտետների ուսանողների համար:

Դասագրքեր | Կենսաբանության ֆակուլտետ