ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Արհեստ - արհեստավորանիշ անվանումները հայերենում
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 134 էջ

ISBN 978-5-8084-2012-0

Գրքում առաջին անգամ քննության են ենթարկվում հայերենի արհեստագործական անվանումների բառակազմական կաղապարները, գործառական և իմաստային առանձնահատկությունները, հոմանշային զուգադրսևորումները և այլն լեզվի զարգացման բոլոր փուլերում: Իմաստային այս խմբում արտացոլված են նաև հայ ժողովրդի լեզվամտածողությունը, հոգեբանությունը, պատմամշակութային, սոցիալական, տնտեսական գործընթացները, հասարակական հարաբերությունները և այլն:

Աշխատանքը հասցեագրված է բառապաշարի իմաստային դաշտով հետաքրքրվող լեզվաբաններին, հայոց լեզվի պատմությամբ և բառագիտությամբ զբաղվողներին:

Ակադեմիական գրականություն | Լեզու և լեզվաբանություն