ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Իրական անալիզի ընտրովի բաժիններ
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 216 էջ

ISBN 978-5-8084-2005-2

Ձեռնարկում շարադրված է բարձրագույն մաթեմատիկայի մի քանի կարևոր բաժինների ընտրովի նյութեր:Այն բաղկացած է 3 գլուխներից, որոնց վերջում ձևա­կերպված են խնդիրներ: Այն օգտակար կլինի ֆիզիկամաթեմատիկական մասնագիտությունների, բարձր կուրսի ուսանողներին, մագիստրոսներին, աս­պի­րանտ­ներին, գիտաշխատողներին, դասախոսներին:

Ձեռնարկից օդտվելու համարա ենթադրվում է ընթերցողից մաթեմատիկական ա­նալիզի հիմնական բաժինների իմացություն (բակալավրիատի ծրագրի շրջա­նակ­ներում):

Դասագրքեր | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ