ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայ նորագույն գրականություն. Սփյուռքահայ գրականություն
Ուսումնական ձեռնարկ, 3-րդ՝ լրամշակված հրատարակություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 424 էջ

ISBN 978-5-8084-2084-7

Ուսումնական ձեռնարկն ընդգրկում է հայ նորագույն գրականության Սփյուռքի հատվածի գրեթե ամբողջական պատմությունը` ձևավորման շրջանից (1920-ական թթ.) մինչև մեր օրերը: Պատմությունը ներկայացվում է երկու ուրվագծային գլուխներով և մի մեծ խումμ հե ղինակների առանձին գրական դիմա նկարներով՝ համաձայն ուսում նական ծրագրի£

Դասագրքեր | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ