ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հողի էկոլոգիա
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016 թ., 114 էջ

ISBN 978-5-8084-2093-9

Ձեռնարկում ամփոփված են հողային ծածկույթին առնչվող արդի էկոլոգիական հիմնախնդիրներն ու դրանց ուսումնասիրման համապատասխան մեթոդաբանությունը: Լուսաբանված են հողի էրոզիայի, աղակալման, քիմիական, կենսաբանական ու ռադիոակտիվ աղտոտման վերաբերյալ մի շարք հարցեր:

Ձեռնարկը նախատեսված է էկոլոգիական, ագրոնոմիական ու բնագիտական ուղղվածության մասնագիտությունների ուսանողների համար: Այն օգտակար կարող է լինել նաև մագիստրանտների, ասպիրանտների ու գիտաշխատողների համար:

Դասագրքեր | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ