ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Գենետիկական թունաբանության հիմունքներ
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016 72 էջ

ISBN 978-5-8084-2113-4

Ուսումնական ձեռնարկում ներկայացված են «Գենետիկական թունաբանություն» առարկայի տեսական ծրագրին համապատասխանող նյութերը: Լուսաբանված են գենաթունաբանության զարգացման պատմությունը, քիմիական, ֆիզիկական և կենսաբանական գործոնների գենաթունային ակտիվության գնահատման հիմնական մեթոդները և օբյեկտները: Ամփոփված են նաև գենաթունաբանության բնագավառում ներդրված մոլեկուլային-գենետիկական արդի մեթոդները և համակարգչային տեխնոլոգիաները: Ձեռնարկը նախատեսված է ԵՊՀ-ի կենսաբանության ֆակուլտետի գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոնում և Հայաստանի Հանրապետության այլ բուհերում դասավանդման համար:

Դասագրքեր | Կենսաբանության ֆակուլտետ