ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Դեղաբույսերում քլորոֆիլի և կարոտինոիդների քանակական որոշումը էլեկտրոնային կլանման և ֆլուորեսցենտային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներով
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 20 էջ

ISBN 978-5-8084-2118-9

Ուսումնամեթոդական աշխատանքում շարադրված են էլեկտրոնային կլանման սպեկտրոսկոպիայի և ֆլուորեսցենտային անալիզի հիմնական դրույթները և ներկայացված են այդ մեթոդների օգնությամբ իրականացվող մի շարք լաբորատոր աշխատանքներ, որոնք վերաբերվում են կենսաբանական համակարգերի ուսումնասիրմանը:

Ներկայացված աշխատանքը նախատեսվում է բակալավրիատի և մագիստրատուրայի լաբորատոր աշխատանքների անցկացման համար:

Դասագրքեր | Կենսաբանության ֆակուլտետ