ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Վտարանդիության և արտագաղթի թեման արդի իրանական սփյուռքի գրականության մեջ (1979-2015 թթ.)
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 282 էջ

ISBN 978-5-8084-2152-3

Մենագրության մեջ քննության է ենթարկվում վտարանդիության և արտագաղթի թեման արդի իրանական Սփյուռքի գրականության մեջ (1979-2015 թթ.): Ինչպես նաև ազգային, կրոնաէթնիկական, մշակութային ինքնության խնդիրները, որոնք մեծ տարածում են գտել ոչ միայն Սփյուռքի ավագ սերնդի գրական մտորումներում, այլ նաև հատուկ շեշտադրում են ստացել երկրորդ և երրորդ սերնդի գրողների ստեղծագործություններում:

Գրքում զետեղված են Սփյուռքի գրողների ստեղծագործություններից հատվածաբար թարգմանություններ:

Հասցեագրված է արևելագետներին, բանասերներին, ասպիրանտներին, ուսանողներին և ընթերցող լայն շրջաններին:

Դասագրքեր | Արևելագիտության ֆակուլտետ