ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 136 էջ

ISBN 978-5-8084-2186-8

Ձեռնարկն ընդգրկում է ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի «Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ» դասընթացի ծրագրով նախատեսված հիմնական թեմաները՝ գծային ծրագրում, մատրիցային խաղեր, ոչ գծային ծրագրում և դինամիկ ծրագրում: Յուրաքանչյուր բաժնի սկզբում նախ տրվում է անհրաժեշտ տեսական նյութ, այնուհետև՝ դասընթացի խնդրագրքում առաջարկված տիպային խնդիրների լուծման մեթոդական ցուցումներ:

Ձեռնարկը նախատեսված է ինչպես տնտեսագետների, այնպես էլ հարակից մասնագիտությունների ծրագրով «Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ» առարկան ուսումնասիրող ուսանողների և դասախոսների համար:

Դասագրքեր | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ