ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Պրոյեկտիվ մեթոդների գիտակիրառական առանձնահատկությունների համակարգումը
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 258 էջ

ISBN 978-5-8084-2212-4

Մենագրությունում ի մի են բերված հոգեդիագնոստիկայի բնագավառում հեղինակի գործնական աշխատանքի և գիտահետազոտական բազմամյա փորձի արդյունքները: Հանգամանորեն վերլուծության են ենթարկվում մասնավորապես պրոյեկտիվ թեստերով անցկացվող հետազոտության մեթոդաբանական մոտեցումները և տեխնոլոգիաները: Առաջարկվում է կիրառել «Համակցված անավարտ նկարներ» հեղինակային պրոյեկտիվ մեթոդիկան, որը կառուցված է անձի ինտեգրալային դրսևորումների վրա և ենթադրում է որակական, քանակական մեկնաբանություն:

Ներկայացված գիտակիրառական նյութը կարող է օգտակար լինել հետազո տողների, պրակտիկ հոգեբանների, դասավանդողների, հոգեբանության ֆակուլտետի մագիստրոսների և ասպիրանտների, ինչպես նաև՝ հարակից մասնագիտությունների ներկայացուցիչների համար (մանկավարժներ, սոցիոլոգներ, շուկայագետներ և
այլն):

Դասագրքեր | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ