ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ուղեցույց հայոց լեզվի. հնչյունաբանություն, բառագիտություն և քերականություն
Գիրք Ա, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 222 էջ

ISBN 978-5-8084-2229-2

Ուղեցույցն ընդգրկում է արդի գրական հայերենի գրեթե բոլոր ոլորտներին վերաբերող գործնական նյութեր, բառացանկեր: Լեզվական իրողությունների ամփոփ բացատրությունները, որոշ նմուշներն ու օրինակները միտված են ուղեցույցից օգտվելը առավել դյուրին դարձնելուն:

Գիրքը նախատեսված է բոլոր նրանց համար, ովքեր գործածում են գրական հայերենը:

Դասագրքեր | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ