ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Դավիթ Սերոբյան
ՀՀ քաղաքացիական իրավունք. Պարտավորական իրավունք
Դասագրքեր
ՀՀ քաղաքացիական իրավունք. Պարտավորական իրավունք
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 276 էջ (էլեկտրոնային գիրք)

Ձեռնարկում համակարգված, ամբողջական տեքստով եւ սլայդերի (լուսապատկերների) միջոցով շարադրված է «Քաղաքացիական իրավունք» դասընթացի «Պարտավորական իրավունք» բաժինը, բացառությամբ պայմանագրերի առանձին տեսակների։ Աշխատանքում ներկայացվում է պարտավորության հասկացությունը, պարտավորությունների ծագման հիմքերը, պարտավորական իրավունքի համակարգը, պարտավորությունների սուբյեկտները, օբյեկտները եւ բովանդակությունը, քաղաքացիաիրավական պայմանագրի հասկացությունը եւ նշանակությունը, բովանդակությունը, պայմանագրերի դասակարգումը, դրանց կնքման, փոփոխման եւ լուծման կարգը։ Ձեռնարկում ներկայացվում է նաեւ պարտավորությունների կատարումը, պարտավորությունների կատարման ապահովումը, պատասխանատվությունը պարտավորությունների խախտման համար, պարտավորությունների դադարումը։ Աշխատանքում առանձնակի կարեւորվում են ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշումները պարտավորական հարաբերություններում։ 

Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության բուհերի իրավաբանական ֆակուլտետների ուսանողների համար։ Այն կարող է օգտակար լինել նաեւ դատական, դատախազական մարմինների աշխատողների, փաստաբանների, քաղաքացիական իրավունքի հարցերով հետաքրքրվող քաղաքացիների ու կազմակերպությունների համար։

Դասագրքեր | Իրավագիտության ֆակուլտետ