ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Զինվորի հոգեկան հատկությունների գնահատման և զարգացման մեթոդներ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 186 էջ

ISBN 978-5-8084-2238-4

Սույն ձեռնարկում ընդգրկված նյութը մշակվել է ԵՊՀ փորձարարական հոգեբանության գ/հ լաբորատորիայի բազային ծրագրի շրջանակում իրականացված հետազոտությունների հիման վրա:

Ձեռնարկում ներկայացված են ռազմական գործունեության համար առաջնային համարվող հոգեկան գործընթացների, զինծառայողների անձնային առանձնահատկությունների ախտորոշմանը և դրանց զարգացմանն ու շտկմանը ուղղված ադապտացված, հուսալի և վալիդ մեթոդիկաներ, զարգացնող և ձևավորող վարժություններ: Տրված են վերոհիշյալ հոգեբանական երևույթները բնութագրող հակիրճ տեսական հիմնավորումներ, ինչպես նաև առաջարկվող գործիքակազմի կիրառության հստակ ընթացակարգեր:

Ներկայացված բոլոր մեթոդիկաների և վարժությունների բովանդակությունն ու նկարագրությունը հնարավորություն են ընձեռում ոչ միայն ախտորոշել, այլև ձևավորել և զարգացնել ռազմական գործունեության համար անհրաժեշտ հմտություններ ու կարողություններ:

Ձեռնարկը հասցեագրված է ՀՀ ԶՈՒ հոգեբան-սպաներին, ինչպես նաև արտակարգ և ճգնաժամային իրավիճակների հոգեբանությամբ մասնագիտացող մագիստրոսներին, գործնական հոգեբաններին:

Դասագրքեր | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ