ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
ՀՀ քաղաքացիական դատավարություն - 2
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 336 էջ (էլեկտրոնային գիրք)

ISBN 978-5-8084-2253-7

Ձեռնարկը ներառում է «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարություն-2» բուհական դասընթացի ծրագրով նախատեսված թեմաների ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ ուսումնաօժանդակ սխեմատիկ նյութեր, որոնք կազմված են քաղաքացիական դատավարության տեսության, 2017թ. հուլիսի 1-ի դրույթմաբ գործող ՀՀ օրենսդրության և ձևավորված դատական պրակտիկայի հիման վրա:

Ձեռնարկում ներկայացված են քաղաքացիական դատավարության սկզբունքները, հիմնական ինստիտուտները, հասկավությունները և դրանց մեկանաբանությունները, ինչպես նաև դատավարական որոշ փաստաթղթերին ներկայացվող պահանջները և դրանց օրինակելի (տիպային) ձևերը:

Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության բուհերի իրավաբանական ֆակուլտետների ուսանողների համար։ Այն կարող է օգտակար լինել նաև քաղաքացիական դատավարության հարցերով հետաքրքրվող քաղաքացիների ու կազմակերպությունների համար:

Դասագրքեր | Իրավագիտության ֆակուլտետ