ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ժամանակակից հայոց լեզու (հնչյունաբանություն, բառագիտություն)
Դասագիրք բանասիր. ֆակուլտետների ուսանողների համար, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2017, 462 էջ

ISBN 978-5-8084-2257-5

Դասագիրքը կազմված է «Ժամանակակից հայոց լեզու» բուհական դասընթացի նոր ծրագրին համապատասխան և ընդգրկում է ներածություն, հնչյունաբանություն, բառագիտություն բաժինները՝ իրենց ենթաբաժիններով: Ավանդական հայերենագիտության և արդի լեզվաբանության նվաճումների հիման վրա քննվում են ժամանակակից հայոց լեզվի արևելահայ տարբերակի համապատասխան իրողությունները:

Դասագրքեր | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ