ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
ՀՀ քաղաքացիական իրավունք. սեփականության իրավունք
Ուսումնական ձեռնարկ, խմբ.` Վ. Դ. Ավետիսյան։– Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2018, 221 էջ (էլեկտրոնային գիրք)

ISBN 978-5-8084-2293-3

Ձեռնարկում համակարգված, ամբողջական տեքստով և սլայդերի (լուսապատկերների) միջոցով շարադրված է «Քաղաքացիական իրավունք» դասընթացի «Սեփականության իրավունք» բաժինը։ Աշխատանքում ներկայացվում է սեփականության և սեփականության իրավունքի մասին ընդհանուր դրույթները, քաղաքացիների, իրավաբանական անձանց, պետության և համայնքի
սեփականության իրավունքը։ Ձեռնարկում ներկայացվում է նաև ընդհանուր սեփականության իրավունքը, սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը, սահմանափակ իրային իրավունքները։ Աշխատանքում առանձնակի կարևորվում են ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշումները սեփականության իրավահարաբերություններում։

Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության բուհերի իրավաբանական ֆակուլտետների ուսանողների համար։ Այն կարող է օգտակար լինել նաև դատական, դատախազական մարմինների աշխատողների, փաստաբանների, քաղաքացիական իրավունքի հարցերով հետաքրքրվող քաղաքացիների ու կազմակերպությունների համար։

Դասագրքեր | Իրավագիտության ֆակուլտետ