ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Նորանկախ երկրների քաղաքական կայունությունն արդիականացման պայմաններում (Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուկրաինա, Մոլդովա)
Խմբ.` Ար. Ս. Ալեքսանյան: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 384 էջ

ISBN 978-5-8084-2328-2

Աշխատությունը Քաղաքական համակարգի կայունության ինդեքսի մեթոդաբանությամբ իրականացված համեմատական վերլուծություն է, որը դիտարկում է նորանկախ երկրների քաղաքական համակարգերի և վարչակարգերի՝ Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Բելառուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի փոխակերպումները և արդիականացման հիմնական փուլերը։ Աշխատությունն ընդգրկում է նորանկախ 9 երկրի կայունությունը պայմանավորող քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական գործընթացների ու իրավիճակների համակողմանի ուսումնասիրությունները 2000-2017 թվականներին։ Քաղաքական համակարգի կայունության ինդեքսի մեթոդաբանության շրջանակում կատարվել են ներերկրային և միջերկրային վերլուծություններ։ Ներերկրային վերլուծությունները վերաբերում են 2000-2017 թվականներին նորանկախ 9 երկրի կայունության վրա ազդող քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական գործոնների միտումներին։ Միջերկրային վերլուծությունը դիտարկում է 2017 թվականի քաղաքական կայունության համեմատական ցուցանիշները։ Սույն աշխատությունը նախատեսված է համալսարանների և գիտահետազոտական կենտրոնների գիտնականների, փորձագետների և ուսանողների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Քաղաքականություն