ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Սնկաբանություն և բուսաբանություն
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 166 էջ

ISBN 978-5-8084-2332-9

Ուսումնական ձեռնարկում ներկայացված է լաբորատոր պարապմունքների դասընթացը՝ սնկերի, ստորակարգ և բարձրակարգ բույսերի կարգաբանության, անատոմիայի և ձևաբանության բաժիններով:

Ձեռնարկը նախատեսված է կենսաբանության, կենսաֆիզիկայի և կենսաինֆորմատիկայի, կենսաքիմիայի և կենսատեխնոլոգիայի, ֆարմացիայի մասնագիտությունների ուսանողների համար:

Դասագրքեր | Կենսաբանության ֆակուլտետ