ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
«Ավանդույթը որպես սոցիալական համակարգի կառուցարկման եղանակ». ուսումնական ձեռնարկ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 160 էջ

ISBN 978-5-8084-2391-6

Ձեռնարկում վերլուծվել են ավանդույթների տեղի ու դերի, սերունդների կենսափորձի փոխանցման, սերնդափոխման, ժառանգորդման և ինքնության պահպանման և սոցիալական համակարգի անվթար գործառնության հիմնահարցերը: Ավանդույթները դիտարկվել են որպես ազգային ինքնության, հոգեբանության, խառնվածքի ու հոգեկերտվածքի վերարտադրման հուսալի մեխանիզմներ:

Սույն աշխատությունը հասցեագրված է փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի, պատմության, մշակութաբանության, բարոյագիտության մասնագիտությունների ուսանողությանը և այդ հարցերով զբաղվող մասնագետներին:

Դասագրքեր | Պատմության ֆակուլտետ