ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման երկրաքիմիական մեթոդներ
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 76 էջ

ISBN 978-5-8084-2405-0

Ձեռնարկում լուսաբանված են որոնումների երկրաքիմիական մեթոդները: Քննարկված են քիմիական տարրերի անոմալ կուտակումների արդյունքում ձևավորված առաջնային և երկրորդային երկրաքիմիական պսակները, նրանց առանձնահատկությունները, հայտնաբերման և եզրագծման մեթոդները, երկրաբանահետախուզական աշխատանքների տարբեր փուլերում նրանց կիրառությամբ լուծվող խնդիրները:

Նախատեսված է ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի ուսանողների, ինչպես նաև երկրաբանության ոլորտում կիրառական երկրաքիմիայով զբաղվող ուսանողների ու մասնագետների համար:

Դասագրքեր | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ