ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Օտարածին միացությունների (քսենոբիոտիկների) կենսաքիմիա
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 158 էջ

ISBN 978-5-8084-2404-3

Գիրքը օտարածին միացությունների՝ քսենոբիոտիկների կենսաքիմիայի ուսումնական ձեռնարկ է, որտեղ ներկայացված են ժամանակակից պատկերացումներ կենդանի օրգանիզմներում օտարածին միացությունների կենսափոխակերպման մեխանիզմների վերաբերյալ: Ձեռնարկում բերվում են տեղեկություններ օտարածին միացությունների թունավորման ունակությունը պայմանավորող հատկությունների, ինչպես նաև նրանց ներծծմանը, կապմանը, բաշխմանը, փոխադրմանը և դուրսմղմանը մասնակցող գործոնների և մեխանիզմների մասին: Մանրամասն շարադրված են այդ միացությունների կենսափոխակերպման երկփուլ կենսաքիմիական գործընթացները: Հատուկ բաժին է նվիրված քսենոբիոտիկների առանձին ներկայացուցիչների կենսափոխակերպման մեխանիզմներին:

Գիրքը նախատեսված է բուհերի կենսաբանության, կենսաքիմիայի, բժշկական և բնագիտական այլ մասնագիտությունների ուսանողների, ասպիրանտների, գիտաշխատողների ու դասախոսների համար:

Դասագրքեր | Կենսաբանության ֆակուլտետ