ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հոգեբանական հետազոտությունների պլանավորում
Ուսումնական ձեռնարկ, դասախոսություններ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 114 էջ

ISBN 978-5-8084-2418-0

Սույն ձեռնարկում քննարկվում են հոգեբանական հետազոտության պլանավորման հիմնախնդիրները: Պլանավորումը դիտարկվում է որպես արդյունքների վալիդությունն (արժանահավատությունը) ապահովող միջոց: Ներկայացված են հոգեբանական հետազոտությունների տիպաբանությունը և գիտափորձերի վալիդության սպառնալիքները: Տրված է փորձարարական, կվազիփորձարարական և կոռելյացիոն հոգեբանական հետազոտությունների պլանների մանրամասն վերլուծությունը:

Ձեռնարկը հասցեագրված է բուհերի հոգեբանության ֆակուլտետների մագիստրանտներին, ասպիրանտներին ու դասախոսներին, ինչպես նաև հոգեբանական հետազոտություններով հետաքրքրված մասնագետներին:

Դասագրքեր | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ