ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Բանավեճի տեսություն և արվեստ. փիլիսոփայական քննախոսություն
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 286 էջ

ISBN 978-5-8084-2412-8

Աշխատանքում վերլուծվում, մեկնաբանվում են բանավեճի էությունը, դրա տեսական հիմնահարցերը և գործնական տեսանկյունները: Հետազոտվում են այդ հարցերի վերաբերյալ փիլիսոփայական ժառանգության առանցքային դրվագները, բանավեճի տրամաբանական և արտատրամաբանական՝ էթիկական, լեզվախոսքային, պերճախոսական, արարողակարգային, իմացաբանական, մեթոդաբանական առանձնահատկությունները:

Վերհանվում և վերլուծվում են մտավոր պայքարի կառուցողականությունը երաշխավորող պայմաններն ու գործիքակազմը, կիրառվող մարտավարական միջոցներն ու ապակառուցողական հնարքները, վերջիններիս դիմագրավման սկզբունքները:

Նախատեսված է մտավոր հաղորդակցման, բանավեճի, փաստարկման, ճարտասանության հիմնախնդիրներով զբաղվող մասնագետների, բուհական և հետբուհական կրթական հաստատությունների սովորողների համար։

Դասագրքեր | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ