ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունները արդի փուլում
Դասընթացի ծրագիր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 32 էջ

ISBN 978-5-8084-2441-8

Ծրագրում ներկայացվում են «Հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունները արդի փուլում» դասընթացի նպատակն ու խնդիրները, նախատեսվող կրթական արդյունքը, գիտելիքների ստուգման կարգը և տրվում մեթոդական ցուցումներ: Առանձնաբար լուսաբանվում են դասընթացի թեմաները և թեմատիկ ուղղություն ները: Ներկայացվում է նաև պարտադիր և օժանդակ գրականության ցանկը:

Ծրագիրը նախատեսված է հումանիտար ոլորտի կրթական ծրագրերում ընդգրկված մասնագետ-դասախոսների և ուսանողների համար:

Դասագրքեր | Պատմության ֆակուլտետ