ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հավելանյութերը սննդամթերքի արտադրություններում
Ուսումնական ձեռնարկ (Տեսական մաս և լաբորատոր աշխատանքներ), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 104 էջ

ISBN 978-5-8084-2436-4

Ուսումնական ձեռնարկում ներկայացված են սննդի արտադրություններում օգտագործվող սննդային հավելանյութերի դասակարգումը, դրանց օգտագործման սահմանների, գործառական նշանակության և որոշների ստացման եղանակների մասին տեսական հիմունքները, ինչպես նաև դրանց քանակական որոշման և ստացման վերաբերյալ մի շարք լաբորատոր աշխատանքներ։

Նախատեսված է քիմիայի ֆակուլտետի ուսանողների համար, օգտակար կարող է լինել նաև այս ոլորտում գիտական հետաքրքրություն ունեցող և հետազոտական աշխատանք կատարող ուսանողների, ասպիրանտների ու գիտաշխատողների համար:

Դասագրքեր | Քիմիայի ֆակուլտետ